Test pro střední školy č. 2

Question 1 of 10

Ve které fázi mitózy dochází k řazení chromozomů do ekvatoriální roviny?

Profáze

Telofáze

Metafáze

Anafáze