Základy dědičnosti

Dědičnost je unikátní schopnost živých organizmů, díky které si mohou předávat z generace na generaci určité znaky, vlohy a schopnosti. Dědičnost jednotlivých znaků zprostředkovávají geny a jejich konkrétní formy - alely. Existuje několik různých typů dědičnosti, z nichž některé jsou dokonce vázané na pohlaví. Pochopení základních zákonů dědičnosti je klíčové pro pochopení celé problematiky genetiky.

Geny a znaky

Geny jsou základní jednotky dědičné informace. Jsou to právě geny, které zásadní měrou ovlivňují různé znaky každého živého organizmu. Cesta od informace (genu) k výsledné podobě (znaku) ovšem není jednoduchá. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Alely

Alely jsou konkrétní formy genu - tedy jsou to právě ony, které rozhodují o konkrétní podobě příslušného dědičného znaku u konkrétního jedince. Různé kombinace alel navíc vedou k různým fenotypovým projevům. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Zákony dědičnosti

Základní zákony dědičnosti byly formulovány J. G. Mendelem již v 19. století. S několika obměnami a doplněními jsou ovšem platné dodnes. Podívejte se, jak vypadá základní - Mendelovská dědičnost. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Genealogie

Genealogie je speciální naukou, která se zabývá konstrukcí a analýzou rodokmenů. V genetice má samozřejmě rozsáhlé využití, neboť genealogickou metodou můžeme sledovat výskyt a přenos různých dědičných znaků (a třeba i chorob) v rámci celých rodin. Naučit se základní genealogické značky je velice jednoduché. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Dědičnost v rodokmenu

V rámci rodokmenu můžeme sledovat různý způsob přenosu dědičných znaků. Na základě výskytu dědičných znaků v jednotlivých generacích a podle výskytu znaku u jedinců různého pohlaví, můžeme určovat jednotlivé typy dědičnosti. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Polygenní dědičnost

Polygenní dědičnost je speciální typ dědičnosti, který závisí na působení celé řady genů zároveň - a také na vlivech vnějšího prostředí. Celá řada běžných chorob, souvisí právě s polygenní dědičností. Podrobnosti nejdete uvnitř kapitoly.

Nemendelovská dědičnost

Existují znaky, které se dědí v rozporu s klasickými Mendelovými zákony dědičnosti. Tato tzv. nemendelovská dědičnost se týká například genů umístěných na pohlavních chromozomech, či extranukleárně umístěných genů. Podrobnosti nejdete uvnitř kapitoly.

Sdílejte tuto stránku