Mitotické dělení

Jaderné dělení je nedílnou součástí komplexního buněčného cyklu. Mitóza je poté nejčastější typ jaderného dělení (karyokineze). V průběhu mitotického dělení vznikají z jedné buňky mateřské dvě zcela rovnocenné buňky dceřiné, což mimo jiné namená, že mateřská i dceřiná buňka mají stejné množství genetické informace a stejný počet chromozomů (čímž se významně liší od meiózy). Proto se mitóze také říká ekvační či také homotypické dělení. Mitóza má celkem 4 fáze:

1) Profáze Rozpuštění jaderné membrány a jadérek, vznikají 2 centrioly -> vzniká dělící vřeténko (mikrofilamenta, mikrotubuly), z chromatinu a jadérek vznikají pentlicovité chromozomy. (Touto dobou je již dávno po S fázi a veškerý genetický materiál je tudíž znásobený. Chromozomy jsou zdvojené, jsou ale stále spojeny v centromeře, než budou v anafázi roztrženy). Přechodná fáze mezi profází a metafátí se někdy specificky označuje jako prometafáze.

2) Metafáze Chromozomy se seřazují do rovníkové (ekvatoriální) roviny. Dělící vřeténko se navazuje na centromery chromozomů. Chromozomy zůstávají spojeny jen v centromerách.

3) Anafáze Roztržení chromozomů v centromerách zkracováním mikrotubulů dělícího vřeténka. Chromozomy putují k pólům buňky.

4) Telofáze Zánik dělícího vřeténka, despiralizace chromozomů, vzniká jaderná membrána a jadérka, počátek cytokineze.

Je třeba si uvědomit, že může dojít k chybnému rozestupu chromozomů (nondisjunkci). Pokud se tak stane, potom vznikající buněčné linie budou nést určité chromozomové aberace (nebo buňky zahynou, pokud je vzniklá kombinace pro buňku letální).

Následuje samotná cytokineze. Při cytokynezi vzniká přepážka mezi dceřinnými buňkami trojím způsobem:

a) Pučením typické pro některé prvoky, kvasinky. Na mateřské buňce se vytvoří pupen (nestejné množství cytoplazmy), který se oddělí a teprve později doroste.

b) Rýhováním živočišné buňky. Dostředivé dělení. Buňka se jakoby "zaškrtí" od krajů do středu.

c) Přehrádečným dělením rostlinné buňky. Přehrádka mezi buňkami vzniká od středu ke kraji. Odstředivé dělení.

Obrázek 1 - Jednotlivé fáze mitózy (profáze, prometafáze, metafáze, anafáze, telofáze, cytokineze)
MITOSIS cells secuence

Obrázek 2 - Hlavní rozdíly mezi mitotickým (nahoře) a meiotickým (dole) jaderným dělením; Sledováno pro 1 chromozomový pár (paternální a maternální chromozom jsou znázorněny odlišnými barvami).
Chromosomes in mitosis and meiosis

<< Buněčný cyklus Meiotické dělení>>
Sdílejte tuto stránku