Chromozomové aberace

Chromozomové aberace jsou mutace na chromozomální úrovni. Můžeme je rozdělit na strukturní (jako jsou různé delece či inverze chromozomů), nebo numerické. K numerickým aberacím řadíme buď euploidie, kdy je znásobena celá chromozomová výbava (triploidie, tetraploidie) nebo aneuploidie, kdy se početní odchylka týká pouze některého chromozomu (trizomie, monozomie).
Podrobnosti o jednotlivých typech chromozomových mutací najdete v příslušné kapitole.

Strukturní aberace jsou následkem chromozomových zlomů, na které následuje určitá přestavba. Mohou vznikat spontánně nebo jako následek působení různých vnějších faktorů. Dělíme je na balancované (kdy je zachováno původní množství genetického materiálu) a nebalancované (kdy část genetického materiálu chybí či přebývá).

Numerické aberace vznikají díky chybě při rozchodu chromozomů do dceřiných buněk během buněčného dělení (tzv. nondisjunkce). Tetraploidie jsou s životem neslučitelné a embryo se přestane vyvíjet poměrně záhy; i triploidie v drtivé většině případů končí časným spontánním potratem. Taktéž trizomií a monozomií přežívá jen malé procento (jde o aberace určitých chromozomů - vizte dále).

Numerické odchylky autozomů

Downův syndrom: Způsoben trizomií 21. chromozomu (vyskytují se i mozaiky a Robertsonské translokace). Výskyt asi 1 / 700. Riziko výskytu Downova syndromu se prudce zvyšuje s věkem matky, určitou hranicí k pdorobnějšímu vyšetřování je u nás 35. rok věku matky. Manifestace: zpomalený vývoj, hypotonie, různý stupeň mentální retardace, velký jazyk, široké ruce, krátké prsty, malý nos a ústa. Délka života může dosáhnout až normálních hodnot, největšími riziky jsou případné vrozené vady srdce a zvýšené nebezpečí vzniku leukémie.

Edwardsův syndrom: Trizomie 18. chromozomu. Výskyt se pohybuje okolo hodnoty 1 / 8000. Manifestace: malformace některých vnitřních orgánů (malformované srdce), malá ústa a nos, duševní zaostalost, prominující záhlaví, malformace ušních boltců. Typické je postavení prstů na ruce, kdy 2. a 5. prst jsou překříženy přes 3. a 4. 90% postižených umírá do 6 měsíců po narození.

Patauův syndrom: Trizomie 13. chromozomu. Výskyt 1 / 20000 - 1 / 25000. Manifestace: časté rozštěpy rtu a patra, častá polydaktylie, anomálie obratlů, malformace ušních boltců, těžké vrozené vady vnitřních orgánů (srdce, ledviny pohlavní orgány), hluchota, psychomotorická retardace. Prognóza je velmi špatná, asi polovina postižených umírá do konce prvního měsíce po narození

Obrázek 1 - Ideogram karyotypu osoby s Downovým syndromem, prostá trizomie chromozomu 21
Down Syndrome Karyotype

Numerické odchylky gonozomů

Turnerův syndrom: Karyotyp 45,X - monozomie chromozomu X (časté jsou i jiné genotypy - v úvahu přichází např. mozaika, strukturní aberace druhého X chromozomu atd.). Výskyt asi 1 / 10000 narozených dívek (velké množství případů tohoto syndromu končí spontánním potratem). Manifestace: opožděný sexuální vývoj, malá postava, většinou sterilita, absence sekundárních pohlavních znaků. Syndrom není spojen s poruchou intelektu.

Klinefelterův syndrom: Podmíněno karyotypem 47,XXY (může být i třeba 48,XXXY, 48,XXYY nebo 49,XXXXY). Výskyt asi 1 / 1000 narozených chlapců. Manifestace: Neplodnost, průměrný až vysoký vzrůst, u všech forem hypogenitalismus (zmenšené pohlavní orgány), gynekomastie.

Syndrom 3X (Triple X): Karyotyp 47,XXX (opět s možností výskytu dalšího nadpočetného X chromozomu). Dříve známý jako Superfemale (doslova "superžena") Výskyt asi 1 / 1000 narozených dívek. Manifestace: mírná mentální retardace (avšak vzácně), omezená plodnost (způsobená nadpočetným X chromozomem). Většina případů není diagnostikována pro minimální fenotypový projev.

Syndrom XYY: Karyotyp 47,XYY (dřívé známý jako Supermale - doslova "supermuž"). Výskyt asi 1 / 1000 narozených chlapců. Manifestace: může být vyšší postava, snížená plodnost (způsobená nadbytečným Y chromozomem), vzácně mírná mentální retardace. Dřívější předpoklady o zvýšených sklonech k agresi nebyly potvrzeny. Většina případů není diagnostikována pro minimální fenotypový projev.

Strukturní aberace

Syndrom Cri du Chat: Syndrom kočičího křiku. Způsoben delecí na p raménku (krátkém raménku) 5. chromozomu. Manifestace: pláč připomínající mňoukání kočky, malformované ušní boltce, mentální retardace, vrozené vady srdce.

Mikrodeleční syndromy

Mikrodeleční syndromy jsou způsobeny chyběním (delecí) malých chromozomálních úseků. V podtatě jde tedy o strukturní aberace.

Praderův-Williho syndrom: Způsoben delecí úseku 15q11-q13 na paternálním chromozomu (nebo uniparentální dizomií mateřského chromozomu 15 - stavem, kdy oba pacientovy chromozomy jsou od jednoho rodiče, v tomto případě od matky). Tento fenomén je způsoben vlivem genetického imprintingu.

Vlastním projevy syndromu jsou hypotonie, strabismus, psychomotorická retardace a přejídání, které způsobuje progresivní obezitu.

Angelmanův syndrom: Způsoben delecí úseku 15q11-q13 na maternálním chromozomu (případně uniparentální dizomií otcovského chromozomu). Charakterizován těžkou mentální retardací, poruchami růstu a vývoje. Postižení jedinci mají "veselý" výraz obličeje (syndrom je někdy označován jako happy puppet syndrome) a vykazují křečovité neúčelné pohyby.

Syndrom Charcot-Marie-Tooth: Jedna z forem tohoto syndromu může být způsobena delecí či doplikací úseku 17p12. Syndrom je charakteristický degenerací motorických i sensitivních nervových zakončebí distálních částí končetin, spojený se svalovou atrofií v příslušných oblastech.

Di-Georgův syndrom: Způsoben delecí úseku 22q11. U postižených nacházíme srdeční vady, mentální retardaci, malformace v obličejové krajině, absenci thymu a příštitných tělísek (asociace CATCH 22).

Cat eye syndrom: Způsoben duplikací úseku 22q11. Kromě charakteristického vzhledu očí může být přítomna mentální retardace a různé malformace v obličeji.

Obrázek 2 - Znázornění kritické oblasti na chromozomu 15, která je spojena se vznikem Praderova-Williho či Angelmanova syndromu
Angelman

Sdílejte tuto stránku